Ticari Binalarda Enerji Etüdü

Enerji etütleri, ticari binalarda önemli enerji tüketimlerinin tespiti, ölçümü ve raporlanması amacıyla yapılmalıdır.

Enerji etütleri; veri analizi, yerinde inceleme, enerji tüketim karakteristiğinin belirlenmesi ve enerji tasarruf olanaklarının değerlendirilmesi olarak dört aşamadan oluşur.

1. Aşama - Veri Analizi:

Bu aşamanın  amacı binadaki enerji sistemlerinin  karakteristiklerini değerlendirmek ve enerji  kullanım modelini oluşturmaktır. Bina  karakteristiği, mimari, elektrik, mekanik  projelerden ve/veya bina yöneticilerinden elde  edilir. Enerji kullanımı ise binanın geçmiş  yıllarda ödemiş olduğu enerji faturalarından  izlenir. Geçmiş dönemlere ait faturalar incelenerek, binanın enerji kullanımında  mevsim ve iklim koşullarının etkisi araştırılır.
Aşağıda özetle bu aşamada yapılması  gerekenler verilmiştir:
- En az üç yıllık enerji verileri alınmalı,
- Binada kullanılan enerji tipleri belirlenmeli,
- İklim koşullarının yakıt tüketimine etkileri  analiz edilmeli,
- Bina tipine ve boyutuna bağlı olarak  kuruluşun enerji kullanımı incelenmelidir.

2. Aşama - Yerinde İnceleme:

Bu aşamada,  potansiyel enerji tasarrufu sağlayacak  önlemler tanımlanır. Eldeki veriler ile binada daha ayrıntılı etüt çalışmalarının yapılmasının  gerekli olup olmadığı belirlenir. Ön etüt  çalışmasında yapılması gerekenler şunlardır:
- Mevcut işletim ve bakım yöntemi  belirlenmelidir.
- Mevcut durumda enerji tüketimi fazla olan  cihazlar belirlenmelidir.
- Cihazların yaklaşık kullanım süreleri not  edilmelidir.

3. Aşama - Enerji Tüketim Karakteristiğinin  Belirlenmesi:

Bu aşamanın amacı binanın  mevcut çalışma koşullarını enerji kullanımını tanımlayan bir temel uygulama modeli oluşturmaktır. Bu model enerji tasarrufunu tahmin etmede referans olarak kullanılacaktır. Bu aşamada yapılması gerekenler:
- Mimari, mekanik, elektrik ve kontrol projeleri elde edilmelidir.
- Binada kullanılan cihazlar verimlilik, performans ve güvenilirlik açısından incelenmeli, test edilmeli ve değerlendirilmelidir.
- Cihazların çalışma programları elde edilmelidir.
- Ölçülen ve/veya binadan alınan veriler kullanılarak binanın enerji tüketim karakteristiği belirlenmelidir.

4. Aşama - Enerji Tasarruf Olasılıklarının Değerlendirilmesi:

Enerji tasarruf olasılıklarının ekonomikanaliz yöntemleri ile maliyet etkinliğinin belirlenmesidir. Bu aşamada yapılması gerekenler de aşağıda sıralanmıştır:
- Enerji tasarruf olasılıkları ayrıntılı bir şekilde listelenir.
- Bu olasılıkları uygulamak için gerekli olan yatırım maliyetleri belirlenir.
- Uygun ekonomik analiz yöntemleri ile geri ödeme süreleri hesaplanır.