GENEL BAKIŞ

Eskon, İSG-KATİP sözleşmesi ile yetkili teknik personeller tarafından yapılan Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrolleri aşağıdakileri hususları kapsamaktadır:
 
• Elektriksel Uygunluğu Kontrolü
• Artık Akım Koruma Düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti)
• Gerilim Düşümü Ölçümleri
• Topraklama Ölçümleri
• Çevrim Empedansı Ölçümleri
• İzolasyon Direnci Ölçümleri
 
Bu ölçüm ve raporlamalar kadromuzda bulunan yetkin ve tecrübeli EMO üyesi elektrik veya Elektrik- elektronik mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, termal görüntüleme ile trafolar ve elektrik panolarında aşırı ısınmadan meydana gelecek yangınları önlemek amacıyla ölçümler ve raporlamalar yapılmaktadır.
 
Topraklama Tesisat Kontrolü
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince; işyerlerinde topraklama tesisatı yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmalıdır.
 
Topraklama Kontrol Raporu
Topraklama tesisatı ölçümleri yetkili teknik personellerimiz tarafından yapılmakta ve topraklama ölçüm sonuçları raporlanmaktadır.
Topraklama kontrol raporlarımız ilgili mevzuatlara uygun olarak raporlanmakta ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan denetimlerde geçerli raporlardır.
 
Topraklama kontrol ölçüm raporlarımız bir yıl geçerliliği sahiptir.
 
Topraklama Ölçüm Noktalarının Belirlenmesi
Topraklama tesisatının hangi noktalarında ölçüm yapılacağının belirlenmesi iş güvenliği açıdından önemli bir konudur. Talep etmeniz halinde, teknik personellerimiz topraklama kontrolünde ölçüm noktalarının belirlenmesine yönelik destek vermektedirler.
 
Genel olarak ölçüm yapılması gereken noktalar:
- Ana Dağıtım PanolarıTali PanolarKombine priz kutuları
- Son Kullanıcı Noktaları - Elektrikle çalışan makinalar ve ekipmanlar
 
Elektrik İç Tesisat Uygunluk Kontrolü
İşyerlerinde Elektrik tesisatının kontrolü yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
 
Elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller;
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
İşyeri bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında
belirtilen hususlara göre yapılmalıdır.
 
İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK' EK-1 in 5.Madde'sinin
"5 - Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur." uyarınca gerekli ölçüm ve raporlandırmaları şart koşar.
 
Elektrik Tesisatı Kontrolü
Elektrik tesisatının kontrolleri sonucunda iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki noktaların kontrolleri yapılmaktadır:
Ana Dağıtım Panosu ve Tali Panolar
Sigorta Kutuları
Makine ve ekipman elektrik hatları
Prizler
Jeneratör, Kompresör, Hidrafor Pompaları vb. statik noktalar
Paratoner ve Yıldırımdan Korunma tesisleri
 
Yıldırımdan Korunma Tesisatı Ölçüm ve Kontrolleri aşağıdakileri hususları kapsamaktadır:
* Koruma Borusu Kontrolleri
* İndirme İletkenleri Kontrolleri
* Muayene Klemensi Kontrolleri
* Çatı Üstü Kontrolleri
* Paratoner Topraklama Ölçümü